Cenník geodetických prác

Geometrický plán

GP na zlúčenie a rozdelenie parciel, oddelenie parcely pre výstavbu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na určenie vlastníckych práv k doterajším alebo novovytvoreným parcelám C-KN...


MJ Výkon cena v EUR
100m Vyhotovenie GP plánu v operáte, kde existuje číselná vektorová katastrálna mapa (VKM) (podľa množstva MJ)
1 MJ 180 EUR
2 MJ 150 EUR
3-5 MJ 130 EUR
5-10 MJ 100 EUR
10 a viac MJ 80 EUR
Minimálna koncová cena pre klienta za GP je 243 € (vrátane DPH a správnych poplatkov)
100m
Vyhotovenie GP v operáte, kde existuje číselná VKM a kde sa vykoná iba kontrolné meranie existujúceho stavu v katastrálnej mape
(podľa množstva MJ)
1 MJ 100 EUR
2-3 MJ 60 EUR
100m Vyhotovenie GP v operáte, kde existuje nečíselná VKM (podľa množstva MJ)
1 MJ 220 EUR
2 MJ 180 EUR
3-5 MJ 150 EUR
5-10 MJ 120 EUR
10 a viac MJ 90 EUR
100m Vyhotovenie GP na vyznačenie vecného bremena (práva prechodu...) (podľa množstva MJ)
1-2 MJ 100 EUR
3-5 MJ 80 EUR
5 a viac MJ 50 EUR
Ku každému GP +27 € správne poplatky (kolkové známky)

Vytýčenie hraníc pozemkovMJ Výkon cena v EUR
100m Vytýčenie hraníc pozemkov
(podľa množstva MJ)
1 MJ 180 EUR
2 MJ 165 EUR
3-5 MJ 150 EUR
5-10 MJ 130 EUR
10 a viac MJ 100 EUR
100m
Vytýčenie lomových bodov hraníc pozemku, ktoré je potrebne vykonať k následnému vyhotoveniu geometrického plánu (nečíselná VKM)
(podľa množstva MJ)
1-2 MJ 100 EUR
3-5 MJ 80 EUR

Hodinové sadzby


MJ Výkon cena v EUR
SH Autorizačné overenie autorizovaným geodetom a kartografom 20 EUR
SH Hodinová sadzba geodeta 15 EUR
SH Hodinová sadzba figuranta 7 EUR

ostatné geodetické práce - cena dohodou podľa rozsahu a druhu geodetických prác. Uvedené ceny sú bez DPH.