Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi – spoločnosti GIS – Bardejov s. r. o., so sídlom Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO: 44 538 758 udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúvala, spravovala a uchovávala moje osobné údaje v nižšie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom zamestnania alebo sprostredkovania zamestnania a na účel vedenia evidencie sťažností, podnetov alebo žiadostí alebo ich riadneho spracovania. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých elektronicky udeľujem na dobu 3 rokov, po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje vymazané a/alebo zlikvidované. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je: geodezia@gis-bardejov.sk alebo gis.bardejov@gmail.com . S týmito informáciami som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Obchodné meno: GIS – Bardejov s. r. o.
Sídlo: Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
IČO: 44 538 758
Zápis: obchodný register Okresného súdu v Prešove v odd. Sro, vložka č.21008/P
Kontaktné údaje: geodezia@gis-bardejov.sk alebo gis.bardejov@gmail.com

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta,
 • vykonávanie geodetických meraní a geodetických činností na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov a ďalších geodetických a kartografických činností v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. alebo súvisiacich s uvedenou činnosťou.
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
 • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu,
 • správa registratúry

Právny základ:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou a obchodným partnerom alebo zákazníkom.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokátske kancelárie
 • účtovné spoločnosti
 • štátne orgány a štátne organizácie, samosprávnym stavovským organizáciám, správnym orgánom a ďalším, ktorým je nevyhnutné osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť za účelom splnenia zadania od dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi na emailovej adrese: geodezia@gis-bardejov.sk alebo gis.bardejov@gmail.com

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientov vyplýva zo zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:

V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je osoba - zákazník alebo obchodný partner, ktorý uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom