Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti!
Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa vyhotovuje ak vlastník chce svoje parcely z registra E-KN (bývalé pozemnoknižné parcely vzniknuté pri tvorbe ROEP)aby mal tieto parcely, alebo ich časti zapísané na liste vlastníctva v registri C-KN. Takisto môže takýto plán slúžiť ako podklad keď niekto chce predať, kúpiť alebo darovať časť svojich pôvodných parciel. Ďalší prípad je ak niekto dlhodobo užíva záhradu na parcele, ktorú nemá na liste vlastníctva a táto parcela je na pôvodných parcelách ktorých vlastníci sú úplne cudzí ľudia, poprípade obec, či SPF (Slovenský pozemkový fond).

objednávka majetkovoprávnych určení vlastníckých práv k nehnutelnostiam
  • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 3
  • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 2
  • Majetkovoprávne určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam