Oddelenie parcely pre výstavbu

Oddelovanie parcely pre výstavbu
Pre realizáciu stavby (napr. rodinného domu) je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva príslušný mestský alebo obecný úrad (pre 80 obcí v okrese Bardejov - spoločná obecná úradovňa SVERŽOV). Pred žiadosťou o stavebné povolenie je potrebné mať parcelu registra C-KN s druhom pozemku zastavaná plocha, vedenú v liste vlastníctva, na ktorej bude realizovaná stavba. Čiže aby mohlo byť vôbec vydané stavebné povolenie je nutné zmeniť parcelu, ktorá nemá druh pozemku zastavaná plocha na stavebnú, je možné zmeniť celú parcelu, vtedy nie je potrebný geometrický plán, ale výhodnejšie je z hľadiska platenia daní oddeliť len časť parcely pre výstavbu a vtedy je potrebný geometrický plán. Následne bude aj v teréne vytýčená parcela, na ktorej bude prebiehať stavebná činnosť.

objednávka oddelenia parcely pre výstavbu
  • Oddelenie parcely pre výstavbu 2
  • Oddelenie parcely pre výstavbu 1
  • oddelenie