Poloho a výško-pisné zamerania pre projektovú dokumentáciu

Polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu!
Polohopisný a výškopisný plán (PVP) je mapové dielo t.j.zobrazenie danej lokality vo vhodnej mierke. Plán obsahuje zamerané prvky polohopisu so zobrazením výšok meraných bodov(stavebné objekty, cesty, hranice pozemkov...). Môže obsahovať aj výškopisnú kresbu v inej forme (výškové kóty resp. vrstevnice, terénne šrafy...) PVP môže obsahovať aj stav katastra nehnuteľností. Mierka je volená podľa požiadavky na presnosť zobrazenia polohopisných prvkov resp. požiadavky objednávateľa. Súčasťou polohopisného a výškopisného zamerania je technická správa, situácia so zobrazením výšok meraných podrobných bodov, spôsob pripojenia a zoznam súradníc.

objednávka polohopisného a výškopisného zamerania pre projektovú dokumentáciu
  • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 3
  • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 2
  • Poloho a výško-pisné zameranie pre projektovú dokumentáciu 1
  • polohopis