Zameranie rozostavaných stavieb

Zameranie rozostavanej stavby!
Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Geometrický plán na zameranie rozostavaného domu slúži spolu so znaleckým posudkom ako podklad pre čerpanie úverov z bankových subjektov na danú stavbu.

objednávka zamerania rozostavanej stavby
  • Zameranie rozostavaných stavieb 2
  • Zameranie rozostavaných stavieb 1
  • rozostavný dom